aktuelno <<
produkcije >>
birobeograd >>
partneri >>
arhiv >>

|    2005    | |    2006    | |    2007    | |    2008    | |    2009    | |    2010    | |
|    2011    | |    2012    | |

...scroll down for english versions...

CHECKING POINT
Izlozba fotografija "Putovanje u svet naših želja"
Otvaranje: Nedelja, 28. decembar 2008, 13h


Kulturni centar REX
Jevrejska 16
Beograd
www.rex.b92.net

vidi fotke sa izložbe

PUTOVANJE U SVET NAŠIH ŽELJA je druga u nizu umetničkih i edukativnih radionica sa mladima koju je organizovao Biro za kulturu i komunikaciju.Izlozba je otvorena do petka, 23. januara 2009. i moci ce da se pogleda za vreme javnih dogadjaja u REXu i po pozivu, zakazivanjem na tel. 3284 534.


Na izložbi se predstavljaju devet foto-montaža, koje su nastale tokom radionice u romskom naselju u Krnjači i na raznim lokacijama grada Beograda. Autorke i autori fotomontaže su uzrasta između 9 i 13 godina, a to su: Dikana Bala, Dalibor Bislimi, Milica Bislimi, Suad Bislimi, Altona Behrami, Sabina Krasnić, Serđad Krasnić, Nimon Krasnići i Besim Ne­ziraj. Radionicu je vodila umetnica Rena Rädle u saradnji sa grupom 484 i uz podršku porodice Krasnić.

U centru ovog rada su sami autori koji su osmislili scenarija u kojima su predstavili sebe tehnikom foto-montaže. Radionica se odvijala na terenu u malim radnim grupama, da bi u gradu svako snimio svoju „pozadinu", i to poluprofesionalnim digitalnim fotoaparatom. Na terenu su se suočili sa činjenicom da nije bilo moguće sve fotografisati; za zoološki vrt su morali da plate ulaz, bazen na Tašmajdanu nije smeo da se slika bez dozvole, i dok su stigli do Pionirskog stadiona pao bi mrak... Neke početne ideje su prilagođavali situaciji i tražili drugačija rešenja.

radionica fotografje

Nakon fotografisanja, izabrani su najbolji rezultati, selektovana je figura i montiralo se sve u jednu sliku. Ovo je za mnoge bio prvi put da se upoznaju sa radom na računaru, napor je bilo zaboravljen u trenutku kad su spojene pozadine i figure u nove, neočekivane slike! Na kraju montaže, svako je dodao rečenicu koja komentariše dobijenu sliku.

Ovaj projekat je pomogla Ambasada Savezne Republike Nemačke i Ministarstvo kulture Republike Srbije u okviru projekta Mapiranja interkulturnog dijaloga u Republici Srbiji.

------------------------------
CHECKING POINT je eksperimentalni izlagacki program Kulturnog centra Rex. Tokom cele godine, u holu Rexa se izlazu radovi kojima umetnici i umetnice istrazuju ili usvajaju nove stvaralacke koncepte ili nove produkcijske metode.

Workshop and exhibition
"JOURNEY IN THE WORLD OF OUR WISHES"
Exhibition: 28/12/2008, 13h - 23/01/2009


Kulturni centar REX
Jevrejska 16
Beograd
www.rex.b92.net

see photos of the exhibition

“Journey in the world of our wishes” was the second of a series of artistic-educational workshops with youngsters and was organized in December 2008 by Bureau for culture and communication.

The final exhibit at the cultural center Rex in Belgrade presents nine photomontages that were realized during the workshop at the Roma settlement in Krnjača and at several locations in Belgrade. The authors of the photo montages are between 9 and 13 years old: Dikana Bala, Dalibor Bislimi, Milica Bislimi, Suad Bislimi, Altona Behrami, Sabina Krasnić, Serđad Krasnić, Nimon Krasnići i Besim Neziraj. The workshop was conducted by the artist Rena Rädle in collaboration with grupa 484 and with kind support of family Krasnić from Krnjača.

In the center of the works are the authors themselves, who projected a scenario in which they would present themselves, using the technique of photomontage. The workshop took place in the field in small groups. Everybody took pictures of her or his “background” in the city with a semiprofessional digital photo camera. In the field, they learnt that it was not possible to photograph everything as it was planned: to enter the zoo garden they would have to pay entrance fee, it was not allowed to take pictures of the swimming pool at Tašmajdan without permission and until they reached the Pionirski stadion it was dark already… So that some ideas had to be changed and other solutions were found.

After the shooting, the best results were chosen, the figures selected and put together in one picture. For many it was the first time working at the computer, but the effort was forgotten the moment, when background and figure were joined in new, surprising pictures. In the end, everybody added a sentence commenting the resulting photomontage.

The project was made possible through the German embassy and the Ministry of Culture Serbia.


„Opsta mesta tranzicije“ – petak, 24.10.2008 u 20h

Projekcija i razgovor sa Joanne Richardson Gostovanje Joanne Richardson je realizovano u saradnji sa Kontekst Galerijom

KONTEKST galerija
Kapetan Mišina 6a
Beograd


videostills

Joanne Richardson ce predstaviti kolaboracioni video projekat "Opsta mesta tranzicije" razgovarati o aspektima koji su proizasli iz ovog projekta, fokusirajuci se na revoluciju 1989. godine i post-komunisticku "tranziciju" u Rumuniji, kao i na i razlici izmedju politicke umetnosti i politickog stvaranja umetnosti." Bice prikazan film "In Transit" a imacemo mogucnost da pogledamo i delove filma "Two or Three Things about Activism".

Opsta mesta tranzicije je kolaborativan video projekat D Media iz Rumunije, Ak-Kraak iz Nemacke, bugarskog Interspace i K:SAK iz Moldavije.Cilj projekta je pokretanje kritickog dijaloga o oblicima tranzicije i drugim alternativama, umesto da se s globalnim trzistem prosto "ide u korak". Projekat je producirao do sada 8 videa na teme koje ukljucuju remapiranja granica i identiteta, transformaciju sredstava za proizvodnju i evoluciju aktivizma.

In Transit je tridesetominutni video dnevnik subjektivnih impresija sadasnjice i secanja iz detinjstva. Dok putujemo Rumunijom u godini njenog prikljucenja Evropskoj Uniji, narativ reflektuje na znacenja tranzicije, re-upisivanje istorije i odnosa izmedu slika i secanja. Dve ili tri stvari o aktivizmu je "kontradokumetarac" baziran na razlici koju je jednom davno uspostavio Godara izmedu politickog filma (filma o politickoj borbi) ili politickog snimanja filma. Dok 13 protagonista/kinja iz anarhistickih grupa i ekoloskih aktivista/kinja do NGO-a, diskutuje o aktivizmu u Rumuniji i njegovom istorijskom kontekstu, snimateljka filma reflektuje svoje licne motivacije.

Razgovor sa autorkom ce se fokusirati na estetike i politike, startegije "kontradokumentaraca", kao i na Godarovu misao politickog stvaranja umetnosti, koja predstavlja vaznu implikaciju na aktivisticku umetnost. Snimati jedan film politicki znaci postaviti pitanja o dominantnim formama produkcije zvuka i slike, ali i onim "opozicionim" formama. Danas je velika kolicina aktivisticke umetnosti postala propaganda u opozitu, predvodnik navijaca socijalnih pokreta koja izbegava samo-refeleksiju. Video radovi u ovom projektu pokusavaju da nadu razlicite forme ekspresije, gde se umetnost i otpor susrecu, forme koje preispituju automatizam koji je postao sastavni deo aktivizma.

Joanne Richardson zivi i radi u Kluzu u Rumuniji kao teoreticarka, umetnica i programska direktorka D Media. Ona je urednica Subsola, webzina o aktivistickoj umetnosti, medijskoj teoriji, i autorka dve knjige o digitalnoj kulturi. Pisala je eseje o radikalnoj levici, eksperimentalnom filmu, video aktivizmu, taktickim medijima, slobodnom softveru, mitu autora i copyleftu. Njeni video radovi reflektuju rastuci interes o globalizaciji, nacionalizmu i postkomunizmu, i manifestuju kriticku perspektivu kroz status dokumenta, istorije i memorije.

Commonplaces project: http://www.dmedia.ro/index-e.htm
Memoirs of a video activist: http://translate.eipcp.net/transversal/0307
Est-ethics of counter-documentary:
http://www.artmargins.com/content/feature/richardson.html
Bio and links to other texts:
http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/richardsonbio.html

-----------------------------------------------------------------------

„Commonplaces of Transition“ – Friday 24th of October 2008, 8 pm

Screening and talk by Joanne Richardson Organized in collaboration with Kontekst Gallery

KONTEKST gallery
Kapetan Mišina 6a
Belgrade


Joanne Richardson will present the collaborative video project Commonplaces of Transition and discuss some of the issues raised by the project, focusing on the 1989 revolution and post-communist "transition" in Romania and on the difference between political art and making art politically. The presentation will include a screening in full of In Transit and excerpts from Two or Three Things about Activism.

Commonplaces of Transition is a collaborative video project by D Media (Romania), in collaboration with Ak-Kraak (Germany), Interspace (Bulgaria) and K:SAK (Moldova). The aim of the project is to open up a critical dialogue about the shape of transition and other alternatives than simply "catching up" with the global market. The project has produced 8 videos on themes including the remapping of borders and identities, the transformation of labour and the evolution of activism.

In Transit (30 min, 2008) is a diary of a journey through space and time, composed of subjective impressions of the present and childhood memories of the past. While traveling across Romania in the year of its EU accession, the narrative reflects on the meaning of transition, the re-writing of history and the relation between images and memory. Two or Three Things about Activism (73 min, 2008) is a counter-documentary based on a distinction once made by Godard between making a political film (a film about a political struggle) and making film politically. While 13 protagonists, from anarchist groups and environmentalists to NGOS, discuss activism in Romania and its historical context, the filmmaker reflects on her own motivations.

The talk will focus on aesthetics and politics, on strategies of counter-documentary and on what Godard meant by "making film politically," which has important implications for activist art. Making film politically means questioning the dominant forms of producing images and sounds, but also those of the "opposition." Today much activist art has become propaganda in reverse, a cheerleader for social movements that is devoid of self-reflection. The videos in the Commonplaces project attempt to find different forms of expression where art and resistance can meet, forms that question the automatisms that have become part of activism itself.

Joanne Richardson is living and working in Cluj (Romania) as a theorist, artist and program director of D Media (www.dmedia.ro). She is the editor of Subsol (subsol.c3.hu), a webzine on activist art and media theory, and of two books on digital culture. She has written essays on the radical left, experimental film, video activism, tactical media, free software, the myth of authorship and copyleft. Her videos reflect an ongoing interest in globalization, nationalism and postcommunism, and manifest a critical perspective toward the status of documents, history and memory.

Commonplaces project: http://www.dmedia.ro/index-e.htm
Memoirs of a video activist: http://translate.eipcp.net/transversal/0307
Est-ethics of counter-documentary:
http://www.artmargins.com/content/feature/richardson.html
Bio and links to other texts:
http://subsol.c3.hu/subsol_2/contributors0/richardsonbio.html


„Writing on the Sky“ – Workshop in Požarevac, 31st of July – 7th of August 2008

„Writing on the Sky“ and “House of your dreams” was a workshop with children from Stari Kostolac, Veliko Crniće and Požarevac. On 10th of August 2008 the drawings were presented at the Cultural Centre Požarevac in the frame of the exhibition opening „Art Interventions – The Return of the Gastarbajters“.

„Writing on the Sky“ – Workshop in Požarevac

The first workshop took place in Stari Kostolac at a settlement of Roma refugees from Kosovo. Some of the children go to school, others beg on the street. The families live under harsh conditions, partly in houses abandoned after the Second World War by their German owners, partly in shags. The second group we worked with were children from Roma families who are working in Austria for 15 and more years. Each summer, they are spending their holydays in their home village Veliko Crniće. Here they have built huge beautiful houses. The third workshop was done in the park in front of the library of Požarevac with Serbian children mostly living in flats in the center of the city.

Each workshop consisted of two units. One part was individual work with pencil on paper. The children were asked to draw the house of their dreams and to present it to the others. The other was an interactive group work, drawing together on a transparent plastic foil from both sides. The foil would later be held up against the sky and be photographed from below.

To bring all children together for an exhibition of their works turned out to be more challenging than expected, as the representative of the Roma organization was first reluctant towards the idea of the refugees’ children attending the public event at the cultural centre. In the end everybody came and it was a great opening. One of the adults from the refugees’ settlement wants to go on working with the children and to encourage them to draw on different materials.

The workshop was directed by Danijela Pivašević-Tenner, Nannette Vinson and Rena Raedle and was realized in collaboration with the International Romani Union Serbia (http://iru-srbija.org) and the library of Požarevac in the frame of:

„Art Interventions – The Return of the Gastarbajters“
Curator: Noa Treister
Co-workers: Alex Nikolić, Bojan Gačević, Gordan Bojković
The project is realized by KUD Art Klub Kučevo in cooperation with the Cultural Centre Požarevac, Biro Beograd and Neocom Vienna.
Support: European Cultural Foundation, Ministry for Diaspora, City of Požarevac.

pictures:
Workshop Stari Kostolac
Workshop Malo Crniće
Workshop Požarevac
Exhibition "The return of the Gastarbajters", Centar za kulturu Požarevac

download documentation as pdf:
"writing on the sky"

other projects:
Video by eroticunion: Life as refugee in Požarevac
Radio by Danijela Pivasevic-Tenner & Stefan TenneriCommons Summit 2008 u Saporu od 29. jula do 2. avgusta

iCommons Summit 2008 u Saporu

Creative Commons tim Srbije (Vladimir Jerić Vlidi, Nevenke Antić i Vladan Jeremić) imao je prilike da zvanično prikaže domaću produkciju na velikom globalnom iCommons Summit 2008 u Saporu, koji se desio od 29. jula do 2. avgusta. Zahvaljujući podršci Ministarstva kulture Republike Srbije, Fonda za otvoreno društvo i iCommons Internationala, tročlani tim iz Srbije je boravio na najvećem globalnom samitu posvećenom internetu, novim tehnologijama i konceptima u doba globalne umreženosti i razmene kulturnih informatičkih dobara. Na samitu je prisustvovalo preko 400 ljudi iz celog sveta. Organizovane su izložbe, prezentacije, debate i radionice u četiri programski tesna dana. Više o samitu potražite na: http://icommons.org/

Predstavljene su publikacije iz Srbije kao i video DVD dokumentacija Festivala Slobodne kulture, zatim muzička kompilaciju CCbit i ostale štampane publikacije iz domena slobodne kulturalne produkcije. Fotografije pogledajte na sledećoj internet adresi: http://picasaweb.google.com/biroizbeograda/ICommonsSummit2008


Katalog Grozdanića i Bogdanovića

Povodom izlozbe “SIMPTOMI SINGULARIZACIJE – Srbstva slučaj: biće i ljudi” koja je otvorena 13. 06. u 19h u Magacinu u Kraljevica Marka broj 4 u Beogradu, izasao je prateci katalog.

Simptomi singularizacije, Beograd 2008

Katalog u formi PDF-a mozete pronaci na adresi:
http://birobeograd.info/simptomi_singularizacije_katalog.pdf

Publikacija:
SIMPTOMI SINGULARIZACIJE
srbstva slučaj: biće i ljudi

Umetnici:
Slavko Bogdanović i Živko Grozdanić

Autori tekstova:
Branislav Dimitrijević, “Što to hoće ovi luđaci? (Grozdanić i Bogdanović)”
Ješa Denegri, “Četiri Patrijarha Pavla posmatraju 200.000 linija Raše Todosijevića”
Branislav Dimitrijević, “E = ½M x V² (ili: «Samo Bog sveti zna…»)”
Jovan Despotović, “Meteorska kiša”
Slavko Timotijević, “Pop art ili pop rat“
Miško Šuvaković, “Made in China iz serije ПОП Аrt, 2007.”
Slavko Bogdanović, “BYZANTINE XXI”; “FINAL CUT”; “Horizont događaja”
Kristian Lukić, “Svi smo mi Dobrica”

Izdavač:
Biro za kulturu i komunikaciju

Za izdavača:
Vladan Jeremić
Biro za kulturu i komunikaciju
Omladinskih brigada 186, 11 070 Beograd
http://birobeograd.info

Dizajn i prelom:
Goran Despotovski


OUTSIDE PROJECT / Beograd 08
Geografija gestova / Geography of Gestures
4. – 20. maj 2008.
http://www.outsideproject.org

Predavanja u Tribinskoj sali DOB (na I spratu)
sa početkom od 18:30h (od 6.-9.maja):
Zoran Erić, Irina Subotić, Milan Prodanović, Nikola Šuica, Vladan Jeremić

Projekat Outside u Beogradu će biti realizovan od 4-20. maj. Program će uključiti niz radionica, predavanja i javnih događaja posvećenih posmatranju urbanog prostora, materijalne kulture i životne sredine. Program se dešava na više lokacija. Ove godine, pored Beograda, po prvi put planirane su i aktivnosti u Pančevu i Kikindi. Polaznici programa, kao svake godine, biće studenti firentinske Akademije i njihove kolege iz Beograda i Novog Sada.
Radionice u Beogradu, Pančevu i Kikindi realizovaće Virgilio Sieni, jedan od vodećih italijanskih umetnika u sferi teatra i performansa, kao i predavači firentinske Akademije, Angela Nocentini, Francesco Roviello, Edoardo Malagigi.

Kao i ranijih godina, uvodni deo programa Outside uključiće predavanja o istoriji i savremenosti urbanog prostora, kao i posete mestima od značaja za razumevanje konteksta grada. U ovom delu programa učestvuju predavači, profesori i teoretičari, Irina Subotić, Milan Prodanović, Zoran Erić, Nikola Šuica. Predavanja će obuhvatiti teme urbanih identiteta u tranzicionim društvima, građenje identiteta u odnosu na arhitekturu i urbanistička rešenja, utopije, odnos grada i reka, prostore kolektivnog sećanja i kolektivnog zaborava.
Strategije međunarodnog povezivanja i kulturnog aktivizma (promocije ličnih sloboda, mobilnosti, različitosti) biće opisane kroz aktivnosti nezavisne asocijacije Biro Beograd koje će biti predstavljene predavanjem Vladana Jeremića. Predavanja će biti održana u tribinskoj sali Doma omladine Beograda.

Centar za međunarodne umetničke studije (CMUS), organizator Outside-a, član je evropske mreže ENCATC (European Network of Cultural Administration Training Centers). Projekat Outside predstavljen je na Konferenciji UNESCO o umetničkom obrazovanju, u Lisabonu, 6-9. marta 2006. Autor koncepcije i koordinator Outside projekta je Dejan Atanacković, umetnik koji živi i radi u Beogradu i Firenci. Biro za kulturu i komunikaciju je ovogodišnji parter OUTSIDE projekta. Projekat Outside realizovan je u partnerstvu sa beogradskim Univerzitetom umetnosti, firentinskom Akademijom i američkim univerzitetskim programom SACI u Firenci. Realizuje se prema Protokolu o saradnji čiji su potpisnici, pored pomenutih institucija i gradske administracije Beograda i Firenca (Sekretarijati za kulturu/obrazovanje). Od 2005. godine u programu razmene učestvovalo je oko 200 studenata iz dva grada. Završna OUTSIDE izložba će se realizovati u okviru dela programa Noći muzeja 17.maja.


Telekommunisten, the Art & Economics Group,
and Venture Communism


Subota 19. april u 19h, Magacin u Kraljevica Marka 4, Beograd
predstavljaju slobodnakultura.org i Festival slobodna kulture 2
razgovor sa gostom: Dmytri Kleiner http://www.telekommunisten.net
učesnik u razgovoru: Vladimir Jeric Vlidi http://slobodnakultura.org

Nedelja 20. april u 19h, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad
predstavljaju institut za fleksibilne kulture i tehnologije NAPON, slobodnakultura.org i Festival slobodna kulture 2


Dmytri Kleiner (Dmitri Klajner) je Kanađanin rođen u Sovjetskom Savezu, programer je i radnik u kulturi, koosnivač Telekommuniksten kolektiva, koji omogućava telefoniju i internet servis svim zainteresovanim korisnicima u skladu sa svojom politikom da je proizvod rada, a ne sam rad ono što treba ponuditi tržištu. Kao nezavisni teoretičar Dmytri istražuje preklapanje umetnosti, tehnologije i političke ekonomije. Trenutno živi u Berlinu sa porodicom. Sa projektima kao sto su Telekommunisten, the Art & Economics Group, i Venture Communism (preduzetnički komunizam), Dmytri Kleiner kritički analizira socijalno-ekonomske odnose komunikacije i podržava ideju radničkog samoorganizovanja u proizvodnji kao sredstvo klasne borbe.

Od kada je organizovao festival o aproprijaciji u kulturi Plunderpalooza u Torontu 1997. godine, Dmytri je razvijao kritiku intelektualnog vlasništva, posebno autorskog prava, i aktivno je od samog početka uključen u zajednice slobodnog softwera i i slobodne kulture, a njegov poslednji esej "Copyfarleft, Copyjustright, and the Iron Law of Copyright Earnings" proširuje ovu kritiku na koncept Creative Commons licenci i nudi alternativnu licencu, koja ne dozvoljava reprodukovanje rezultata rada na osnovu koncepta privatnog vlasništva i najamnog rada. Trenutno istražuje raslojavanje interneta, posebno proces u kome je P2P tehnologija marginalizovana, onemogućena i zamenjena centralizovanim client-server sistemima. Osnovni proizvod Telekommunisten je telefonija (Dialstation), program koji se konstantno usavršava i za koji je upravo najavljena nova velika revizija. Nova verzija softvera će biti puštena u pogon 1. maja.

ovo je zajednički projekat organizacija:
slobodnakultura.org, Institut za fleksibilne kulture i tehnologije NAPON, Creative Commons Srbija, Biro za kulturu i komunikaciju, Dom omladine Beograd, Žene na delu, Vikimedija Srbije, kuda.org
koncept i realizacija: slobodnakultura.org

slobodnakultura.org je deo organizacije Druga scena . podrška: Fond za otvoreno društvo i Ministarstvo kulture Republike Srbije


Telekommunisten, the Art & Economics Group,
and Venture Communism


Saturday 19th of April 7 PM, MKM, Belgrade
presented by slobodnakultura.org and Festival of Free Culture
guest speaker: Dmytri Kleiner http://www.telekommunisten.net
introduction: Vladimir Jeric Vlidi http://slobodnakultura.org

Sunday 20th of April 7 PM, Museum of Contemporary Art Vojvodina, Novi Sad
presented by Institute for Flexible Culture and Technologies - NAPON, slobodnakultura.org and Festival of Free Culture No 2 presenting


Dmytri Kleiner is a USSR-Born, Canadian software developer and cultural producer, he is a co-founder of Telekommunisten, a worker's collective that provides telephone and Internet services, and an independent researcher investigating the intersections of art, technology and political economy. Dmytri lives in Berlin with his wife Franziska and their children Henriette and Nikolai.

With Telekommunisten, the Art & Economics Group, and Venture Communism, as well as the related writings and activties, Dmytri Keiner encourages a critical analysis of the social and economic relations of communications and promotes the ideal of worker's self-organization of production as a means of class struggle.
Since organizing the 1997 Plunderpalooza festival of cultural appropriation in Toronto, Dmytri has been a critic of Intellectual Property, especially of copyright and has been actively involved in the Free Software and Free Culture communities, his most recent article on the subject, "Copyfarleft, Copyjustright, and the Iron Law of Copyright Earnings" extends his criticism to the Creative Commons and proposes a theoretical alternative license which prohibits reproduction by means of private property and wage labour.

Dmytri is currently investigating the process of the stratification of the Internet, especially the process by which peer-to-peer technology is being marginalized, restricted and replaced by centralized, client-server systems, extending the analysis he co-developed in the Mute Magazine article "InfoEnclosure 2.0" and is also developing the first in a series of mis-communicative artworks titled "For Miss Information Call," as a part of the Hack.Fem.East exhibition opening on May 9th, in Berlin. The main product of Telekommunisten, Dialstation, is also currently being redeveloped. The new version will be released on May 1st.

this is a joint project by:
slobodnakultura.org, Bureau for Culture and Communication, Women at Work, Cultural Center DOB, Institute for Flexible Culture and Technologies - NAPON, Wikimedia Serbia, Creative Commons Serbia, kuda.org
concept and realization: slobodnakultura.org

slobodnakultura.org is a part of Druga scena
support: Fund for an Open Society and Ministry for Culture of Republic Serbia


Festival of Free Culture No 2:
Creative Commons Salon

7th - 10th of March 2008
http://creativecommons.org.yu
http://slobodnakultura.org

The first local Creative Commons Salon will consist of series of talks about intellectual property and the politics of ownership and distribution within the context of contemporary production of "content", and will present current local production relevant for the topic. Guests from Brazil, Sweden and Croatia will share experiences and opinions connected with their own activistic approach towards the issues. This time we focus more on popular "content" such are music, video games and movies.

Connected with the recent launch of CC licenses in Serbia, will also present CCBit, first Creative Commons-licensed music CD compilation in Serbia, and Freedom Toaster, a device/interface for individual file-sharing in public spaces.

Welcome!


FRIDAY 7th of March, Dom omladine Beograd, Cultural center Rex

18:00, Panel room of Dom omladine Beograd

Great album - can you burn it for me?
Alternative economies and creative industries

Themes of the talks and presentations will be focused towards alternative economies and creative industries in the surroundings outside of legal regulations of intellectual property. Among other topics, we want to present the case of Techno Brega music scene of northern Brazil, Croatian EgoBooBits music label, and to talk about exitfest.org/CC stage at EXIT festival.

We will also present CCBit, our first Creative Commons licensed electronic music CD compilation.

participants: Ronaldo Lemos (Brazil, chairman of the board of iCommons International), Marcell Mars (Zagreb, egoboobits.net, Mi2.hr), Vladan Joler (EXITfest.org, Novi Sad), Edi Bon (CreativeCommons.org.yu).

20:00, Rex, Jevrejska 16

CCBit
Promotion of the first CC licensed CD music compilation.

Artists:
Mistakemistake, Wolfgang S, Zvukbroda, Mkdsl, Flip, The Good Guys, Tron, Evidence, Shazalakazoo, Shazz, Luka Toyboy, Atomska sarma, Boom Tschak, Margita Je Mrtva, Casper, Diagramm, Proggy & Bass.

live: Zvukbroda, Tron, Luka Toyboy

Feedback Loop
Overview of the recent production published under CC and other open & free licenses.

In the framework of a display we present the artworks, printed publications and multimedia content produced by following artists, creative collectives and institutions of culture:
Ana Husman, Biro Beograd, Dubravka Sekulic, Dejan Grba, KONTEKST galerija, Ivan Bon, Ivan Kucina, kuda.org, Misko Suvakovic - MSLU Novi Sad, MSU Beograd, slobodnakultura.org, TKH, Queer Beograd, Vladan Jeremic.

exhibition setup: Ana Knezevic i Milica Gudovic.

Most of the content and material presented at Feedback Loop visitors can take away - Freedom Toaster is the device-interface project to serve for individual and independent file exchange in public spaces. Freedom Toaster mashed up by homoludens at slobodnakultura dot org.


SATURDAY 8th of March, Gallery of MOCAB, Pariska 14a

17:00
, in collaboration with the Institute for flexible technologies - NAPON

presenting the project: Playground @Play Cultures

The exhibition Play Cultures is an international exhibition that presents contemporary artistic production that uses the language of digital games and shows one possible view of how the genre of digital games can be used in a creative and engaging way.

The curator and the editor of the Play Cultures conference Kristian Lukic wili talk about the exhibition and accompanying events and discussions related to the positions and questions problematized by this project, with a special focus on the issues of licensing, participation in contemporary gaming and virtual platforms.

18:00
discussion:After copyright

Who is curating the archives, who uses the archives, and in how? Do we enter the times in which the politics will be conducted trough the culture of interface and control of meta-data?

participants:
Rasmus Fleischer, Magnus Eriksson (piratbyran.org), Tom Medak, Marcell Mars (mi2.hr), Ronaldo Lemos (icommons.org). intro: Vlidi (slobodnakultura.org)


SUNDAY 9th of March, Panel room of Dom omladine Beograd

18:00
, in collaboration with Wikimedia Serbia

panel: Creative Commons licenses and Wikipedia in Serbian

speakers: Nevenka Antic (Legal Lead, Creative Commons Serbia), Dragan Sataric, Nikola Smolenski (Wikimedia Serbia)
The transition of the Wikipedia project to Creative Commons licenses on the global and local level. Presentations of the less known Wikimedia projects: Wikisource.

21:00
screening: Star Wreck
directed and produced by: Timo Vuorensola, Samuli Torssonen and 300 of volunteers and collaborators

Star Wreck: In the Pirkinning is a science-fiction parody, a result of collaborative work of the small Finnish team and more of 300 of fans, assistants, volunteers and collaborators worldwide.
This is the first projection of Star Wreck in Serbia.


MONDAY 10th of March, CK13, Vojvode Bojovica 13, Novi Sad

19:00
, in the collaboration with cultural center CK13

presentation and discussion: Piratbyran and Pirate Bay - activsm and service economy

Is theory today irrelevant if not offering it's own models of the ideas it contemplates, applied in material practice? On the history of the organization Piratbyran and the project of PirateBay.org. Is hyper-production of activistic initiatives presents a step further towards the economy of content and services? Self-organization as the model of organizing collectives and societies...

participants: Rasmus Fleischer, Magnus Eriksson (piratbyran.org), Milica Gudovic, Vladan Jeremic, Vlidi (slobodnakultura.org)


Creative Commons Festival

Proslavljen 5. rođendan CC-a i završen proces lokalizacije

cc-festival beograd

Tokom perioda od januara do aprila 2008. godine očekujemo nastavak događaja.

Proces lokalizacije licenci u naš pravni i jezički sistem nije jednostavan poduhvat – organizacija "Creative Commons" ima višegodišnje iskustvo i ekspertizu u uvođenju licenci u lokalne sredine, kao i u prilagođavanju licenci konkretnom pravnom sistemu jednog društva.

U subotu, 15. decembra 2007. godine postali smo 43. zemlja koja je u svom pravnom sistemu dobila "Creative Commons" način licenciranja. Povodom svega ovoga imali ste mogućnost da u tribinskoj sali Doma omladine prisustvujete zanimljivoj kritičkoj debati posvećenoj pitanjima regulacije intelektualnog vlasništva i autorskih prava, kao i predstavljanje kreativne produkcije obajavljene pod generičkim CC licencama. Mnogi muzičari odlučili su da objavljuju pod CC licencama a mnoge publikacije i časopisi već godinama unazad biraju ovu licencu. Institucije kulture kao što su MSUB i MSUV, objavljuju filmove i značajne publikacije pod CC licencama – i sve to pre nego što su licence na sprskom jeziku stigle.

cc-conferencija beograd

15. decembra od 17h govorili su gosti iz Zagreba, Novog Sada i Beograda: Marcell Mars iz Multimedjalnog instituta Zagreb, Slobodan Marković (ICANN, Centar za razvoj interneta, Internodium) Ivan Jelić i Desiree Miloshevich (Free Software Network, Internet Society) Branka Ćurčić i Zoran Pantelić (kuda.org, Novi Sad ) Iva Nenić (CePIT, Beograd), Dragan Satarić (Wikimedia Srbije), Nevenka Antic (CC Srbija legal lead), Vladan Jeremić (Biro Beograd) i Vlidi (CC Srbija public lead).

Od 20h u kulturnom centru Magacin u Kraljevića Marka br 4. se zajedno sa LoCo i njihovom promocijom Linux Ubuntu 7.10, proslavio 5. rođendan CC-a. Imali smo prilike da vidimo pozdravne poruke članova borda "Creative Commons International", kao i neke od ozbiljnih radova iz naše sredine koji su već na ovaj način licencirani. Od 23h je nastavljena proslava i imali smo prilike da uživamo u specijalnom muzičkom programu u klubu "Andergraund" koji su za nas pripremili domaći i gosti muzičari: MistakeMistake, Crobot/N-ter, Ah, Ahilej i Wolfgang S.

Može se čekirati foto dokumentacija sa ovih dešavanja na: flickr.com a očekuje se posebna video i audio dokumentacija na sajtu Creative Commnos Srbija: http://creativecommons.org.yu

Advokat Nevenka Antić, project legal lead je vodila proces prevođenja i prilagođavanja licenci, kao i adekvatnu diskusiju, na lokalnom i međunarodnom nivou. Organizacije koje su podržale i pomogle lokalizaciju licenci u našoj sredini su brojne. Osim onih okupljenih kroz neformalnu platformu slobodnakultura.org, a ima ih zaista mnogo (ističemo Vikimediju i kuda.org kao formalne nosioce ugovora sa "Creative Commons International", i Biro za kulturu i komunikaciju Beograd kao realizatora faze završavanja i lansiranja licenci), tu su i Fond za otvoreno društvo, Dom omladine Beograda i mnogi drugi. Detaljnije informacije o procesu lokalizacije kod nas, o Creative Commons International i CC timu možete pronaći u formi intervjua na adresama B92, nedeljnika Evropa i StudiaB

http://www.b92.net/tehnopolis/intervjui.php?nav_id=276596
http://www.evropanedeljnik.co.yu
http://www.studio-b.co.yu/