aktuelno <<
produkcije >>
birobeograd >>
partneri >>
arhiv >>

|    2005    | |    2006    | |    2007    | |    2008    | |    2009    | |    2010    | |
|    2011    | |    2012    | |

...scroll down for english versions...

O upotrebnoj vrednosti umetnosti
7. i 8. decembar 2009. Kulturni centar REX

Pozivamo vas na izložbu, predstavljanje umetničkih radova i diskusiju: O upotrebnoj vrednosti umetnosti - umetničke radionice kao socijalna praksa

U ponedeljak 7. decembra u 18h u Kulturnom centru REX će biti otvorena dvodnevna izložba koja omogućava pregled radova, predstavljajući fotografije, plakate, video i zvučne instalacije, nastale kao kolaborativni umetnicki radovi pozvanih umetnika. Umetnici i umetnice su razvili specifične umetničke pristupe dajući prostor za artikulaciju tema, želja i iskustava mladih Romkinja i Roma u Srbiji, Nemačkoj i Francuskoj.

Sibylle Hofter
fotografija: Sybille Hofter

U REX-u će nakon otvaranja 7. decembra u 18:30h radove predstaviti sledeće umetnice i umetnici: Ivan Basso, koji je radio sa mladima koji žive na ulicama Pariza, André Raatzsch i Emese Benkö, koji su razvili zvučnu skulpturu sa učenicima srednje škole u Berlinu, Ivan Šaćirović će predstaviti foto projekat Sibylle Hofter realizovan sa učenicima osnovne škole u Leskovcu i Saša Barbul, Sali Kadrijaj i Muha Blackstazy će govoriti o radu na filmu o raseljenim Romima iz naselja pored Gazele.

Nakon predstavljanja radova uslediće diskusija kojom će se učesnici i učesnice osvrnuti na pitanje koje je postavio Bertolt Brecht, a koje glasi: Na koji način se može sjediniti umetnička i pedagoško-didaktička praksa u kontekstu kritike savremenog društva? U diskusiji će pored pozvanih umetnika učestvovati i Rena Raedle, voditeljka programa. Moderator diskusije je Vladan Jeremić.

Predstavljene umetničke radionice su se održale u toku 2009. godine u okviru programa „Imagine! Interkulturalni dijalog i kreativna produkcija“. Organizator programa je Biro za kulturu i komunikaciju a program je podržan sredstvima Open Society Institute u okviru Dekade Roma. Različite radionice sa mladima Biro-a za kulturu i komunkaciju iz Beograda su ove godine podržane od strane Open Society Institute u okviru Dekade Roma, Švedskog instituta i Ministarstva kulture Republike Srbije.

Biografije umetnika i umetnica:
Ivan Baso je fotograf i filmski radnik koji živi i radi u Parizu. Njegov opus predstavlja istraživanje o različitim načinima na koje kulturne zajednice mogu uticati na jedan kosmopolitski grad poput Pariza. Njegove fotografije i video-radovi usredsređeni su na teme identiteta, zajednice, migracije i političkog delovanja manjina.

Andre Jeno Rač (rođen 1978. u Ilmenau) je umetnik koji živi i radi u Berlinu. Od 2008–10, studira Umetnost u kontekstu na Univerzitetu umetnosti u Berlinu, tema: Umetnost i društvene grupe, fokus – Romi; Od 2007–11, Doktorske studije umetnosti na Akademiji lepih umetnosti u Budimpešti; Od 2006–7, istraživanje na Akademiji lepih umetnosti u Nirnbergu kod profesora Georga Vintera; Od 2001–6, studirao na Akademiji lepih umetnosti u Budimpešti. Kao romski umetnik učesnik je prvog Romskog paviljona: Izgubljeni raj na 52. Bijenalu 2007. godine u Veneciji.

Saša Barbul (Austrija/Srbija). Saša se rodio 1981. u Žablju. Godine 2000. završio je mašinsku školu, a 2001. upisao se na Pravni fakultet. Godine 2001. napisao je i režirao pozorišni komad „Romi nekad i sad“ koji se prvi put igrao 2006. godine, 8. aprila, na Dan Roma u Beču. Glumio je u predstvama „Futurromas“ Nikole Radina i „Discovering of Love“ Tine Lais u Beču. Trenutno radi na osnivanju pozorišta u Žablju u Vojvodini, radi u različitim medijima sa fokusom na video-radove.

Emeš Benko (rođena 1977, u Tirgu-Murešu, u Rumuniji), medijatorka u kulturi. Kao lingvistkinja i poznavalac velikog broja jezika ona eksperimentiše sa multilingvalnošću na lingvističkim i književnim projektima dovodeći ih u vezu sa umetničkim projektima. Njen rad usredsređen je na medijaciju i istraživanje jezika i književnosti mađarskih Roma Bojaša. Trenutno se bavi književnim tumačenjima čiji je cilj da posluže kao izvor za buduća umetnička razmišljanja, što će otpočeti na prvom interkulturalnom Bojaško-romskom forumu u Berlinu.

Štefan Kur je rođen 1. maja 1961. u Nirnbergu, živi i radi u Berlinu. Studirao je u Kaselu, kod prof. Georga Busmana i prof. Petera Paulusa. Redovno predaje na školskim projektima i drži radionice za animirani film. Radi kao umetnik, nastavnik umetnosti i gostujući predavač u Berlinu i inostranstvu.

Sibile Hofter, živi i radi u Berlinu, istražuje medije kao što su film, tekst, skulptura (za određenu lokaciju), instalacija (na javnom prostoru) i fotografija. Kustoskinja raznih projekata, suosnivačica biroa Schwimmer, začetnica agencije Schwimmer Image. Njeni radni procesi obično podrazumevaju opsežna istraživanja, neretko interkulturalnih oblasti.

Sali Kadrijaj je rođen 1987. godine u Brovini, Đakovica, Kosovo. Od 2002. godine živi i radi u Novom Beogradu. Učesnik je radne grupe i jedan od kamermana u filmu o raseljenim Romima.

Ivan Šaćirović je rođen 1986 u Leskovcu. Živi i radi u Leskovcu gde je angažovan na raznim projektima koji uključuju pozorišne aktivnosti u kontekstu društveno angažovanog pozorišta sa Romskom zajednicom u Leskovcu i radionica sa mladima. Prve umetničke projekte realizovao je u sklopu programa koje je organizova Centar za kulturu Stari Grad u Beogradu, početkom 2000-tih. Trenutno učestvuje i organizuje razne kulturne programe u Leskovcu i Južnoj Srbiji.

Muha Blackstazy je DJ i muzičar iz Novog Sada, Srbija. Rođen je 1976. godine kao Muhamed Eljšani (aka Muha Blackstazy). Preko 10 godina, Muha piše tekstove koji su veoma povezani sa svakodnevnim životom Roma, pretvarajući ih u hip-hop pesme. Prve profesionale snimke je objavio 2003. godine a Multiradio je objavio njegovu pesmu “Crni smo mi” a zatim i istoimeni album, koji je privukao veliku pažnju publike iz Srbije, zbog svoje poruke u borbi protiv rasne i etničke diskriminacije. Video klip pesme “Crni smo mi” je emitovan na TV B92 i na RTS-u.

Privremeni Smestaj
video: "Gazela - Privremeni Smestaj od 100 do 500 godina"On Use Value of Art
December 7th and 8th 2009, Cultural Center REX

We are inviting you to the exhibition, presentation of artworks and discussion: On Use Value of Art – Art Workshops as a Social Practice


On Monday December 7th at 6 P.M. in the Cultural Center REX a two-day exhibition will be opened which allows for the examination of works, presentation of photographs, placards, video and sound installations, which emerged as collaborative works of the invited artists. The artists developed specific artistic approaches to give space for the articulation of themes, wishes and experiences of young Roma in Serbia, Germany and France.

Ivan Basso
photographies: Ivan Basso

In REX, after the opening on December 7th, at 6.30 P.M. the works will be presented by the following artists: Ivan Basso, who worked with young people living on the streets of Paris, André Raatzsch and Emese Benkö, who developed a sound sculpture with pupils of a high-school in Berlin, Ivan Šaćirović will present a photo-project of Sibylle Hofter realized with pupils of an elementary school in Leskovac and Saša Barbul, Sali Kadrijar and Muha Blackstazy will speak of working on a film about the dislocated Romas from the settlement near the Gazela bridge.

After the presentation of the works there will be a discussion in which the participants will consider a question posed by Bertold Brecht, which reads: In which way artistic and pedagogic-didactic practice can be combined in the context of criticism of contemporary society? Beside the invited artists, Rena Raedle, the curator of the program, will also take part in the discussion. The moderator of the discussion is Vladan Jeremić.

The presented workshops took place during 2009 as a part of the program “Imagine! Intercultural Dialogue and Creative Production”. The organizer of the program is Biro za kulturu i komunikaciju Beograd and the program is supported by Open Society Institute in the framework of Roma Decade.
Various workshops with young people of Biro za kulturu i komunikaciju Beograd have this year been supported by the Open Society Institute as a part of the Roma Decade, the Swedish Institute and the Ministry of Culture of the Republic of Serbia.


Artists Biographies:
Ivan Basso is a photographer and film maker working and living in Paris (France). The body of work he produces is a research about the different ways cultural communities can influence a cosmopolitan city like Paris. The pictures and videos are focused on the themes of identity, community, migration and political actions of minorities.

Andre Jenö Raatzsch (geb.1978 Ilmenau) Artist; lives in Berlin 2008- 10 Art in Context Studies at der UdK Berlin, Module: Art and social groups, focus Roma; 2007- 11 Doctor of Liberal Arts Studium at Akademie of Fine Arts Budapest, 2006- 07 Research at Academy of Fine Arts Nürnberg at Prof. Georg Winter, 2001-06 Studies Academy of Fine Arts Budapest. Participant of the first Roma Pavilion: Paradise Lost at the 52nd Venice Biennale.

Sasa Barbul (Austria/Serbia) Sasa was born in 1981 in Serbia. He graduated school for engineering in 2000, 2001 matriculated at Law Faculty. In 2001 he wrote and directed theatre play “Roma Now and Then” that was first shown at 8th of April International Roma Day. 2006 “Roma Now and Then” was staged in Vienna. Performed as actor in: “Futurromas” by Nikola Radin, “Discovering of Love” by Tine Lais. Works right now on establishing of a community theatre in Zablja, works with media and video.

Muha Blackstazy is DJ and musician from Novi Sad, Serbia, born in 1976 as Muhamed Eljsani (aka Muha Blackstazy). For more than 10 years, Muha writes lyrics that are very much connected with everyday life of Roma community, and turns them into hip-hop style songs. He made his first recordings in 2003: local radio (Multiradio) released the song “Crni smo mi” (“We are Black”), which attracted lots of attention of Serbian audience, due to its messages to fight against racial and ethnic discrimination. A video clip for that song was broadcasted on TV B92 and National Serbian TV.

Emese Benkö (1977, Tirgu Mures/Rumänien) is a cultural mediator. As an expert of more languages she experiments multinguality working on linguistical and literary projects of artistic flavor. Her work focuses on the mediation and research of the Language and Literature of the Hungarian Boyash. Presently she is working on literary interpretations which aim to serve as source of future artistic reflections, initiating the first intercultural Boyash-Roma Forum in Berlin.

Stephan Kurr, born May 1st 1961 in Nuremberg, lives in Berlin, studied at Hochschule der bildenden Künste Kassel (D), with Prof. Georg Bussmann and Prof. Peter Paulus. Regularly teaching in school projects and realizing cartoon workshops. Working as artist, art teacher and guest lecturer in Berlin and internationally.

Sibylle Hofter, Berlin based visual artist exploring media as film, text, (site-specific) sculpture, installation (in public space) and photography. Curator of various projects, co-founder of Büro Schwimmer, initiator of Schwimmer Image Agency. Working processes usually include extensive researches, often on extra-cultural fields.

Sali Kadrijaj was born 1987 in Brovina, Djakovica, Kosovo. Since 2002 he lives and works in New Belgrade. He participated in working groups and as a cameraman in the film about displaced Roma.

Ivan Šaćirović was born in 1986 in Leskovac. He lives and works in Leskovac, where he was engaged in various projects which include theatre plays in the context of socially engaged theatre with the Roma community in Leskovac and workshops with youngsters. The first art projects he realized within a program that was organised by Center for Culture Stari Grad, Belgrade, in early 2000. Currently he is participating and organizing various cultural programs in Leskovac and South Serbia.

Ivan BassoPartisan Songspiel

A video film by Chto Delat
music by Mikhail Krutik

Partisan Songspiel

Director: Olga Egorova (Tsaplya)
Assistant Directors: Vladan Jeremić, Rena Rädle, Dmitry Vilensky
Script and Stage Design: Vladan Jeremić, Tsaplya, Rena Rädle, Dmitry Vilensky
Costume Design: Natalya Pershina (Gluklya)
Choreography: Nina Gasteva
Editing and Post-Production: Olga Egorova (Tsaplya) and Dmitry Vilensky
Production was done in Belgrade in July 2009 by Biro Beograd za Kulturu i Komunikaciju.

The movie was made possible with the kindly support of:
Foundation for Arts Initiatives, New York
EIPCP, Vienna

View film at: http://vimeo.com/6767572

Partisan Songspiel premiered at Istanbul Bienale 2009 and was first shown in Serbia at the Museum of Contemporary Art of Vojvodina.

PRAVO NA DOM!

sreda 27.05.2009. u 19h

Umetničko-aktivistička akcija solidarnosti i uzajamne podrške našim sugrađanima i sugrađankama iz naselja u Bloku 67.


U sredu 27.05.2009. godine od 19:00 časova održaće se umetničko-aktivistička akcija i prijateljski skup podrške u Bloku 67 (u samom naselju na placu blizu novoformiranog puta i ulice Jurija Gagarina), u kome učestvuju stanovnici romskog naselja, nevladine organizacije i zainteresovani/e građani/ke.

akcija solidarnosti i uzajamne podrške našim sugrađanima i sugrađankama iz naselja u Bloku 67

>> slike 1, >> slike 2

Na skupu će se kroz razgovor, javna izlaganja i video projekcije uspostaviti platforma solidarnosti i uzajamne podrške našim komšijama, koji su prošli kroz nedavne dramatične događaje prouzrokovane nepromišljenim odlukama pojedinih gradskih funkcionera i lokalnih biznismena, a koje se odnose na rušenje njihovih domova i ugrožavanje njhove egzistencije.

Pozivamo sve nevladine organizacije, najširu kulturno-umetničku javnost i sve ljude dobre volje da nam se pridruže u ovoj akciji solidarnosti i pokažu spremnost da su ljudska prava svih ugroženih nama podjednako važna, a da solidarnost u odbrani ovih prava predstavlja našu građansku odgovornost. Povezuje nas briga jednih o drugima - to je naš ljudski, kulturni i politički izbor - za razliku od vlasti u Beogradu i Srbiji koji isključivo brinu o sebi, svojim interesima i interesima krupnog kapitala. Mi promovišemo dobar glas o Srbiji pokazujući antirasističko, antifašističko i interkulturalno lice Srbije.

U razgovoru će učestvovati: Sonja Prodanović, Zoran Vasić, Nena Kostić, Staša Zajović, Snežana Tabački, Adam Šljivo, a Rena Raedle i Vladan Jeremić će prikazati video o nedavnim događajima povodom rušenja kuća u Bloku 67. Kontekst će izložiti postere III kampanje Land of human rights i iste podeliti okupljenoj publici i gradjanima.
>> view Belleville online


Dešavanje organizuju: Žene u crnom, Demokratsko Udruženje Roma, Udruženje Roma “Oaza”, Biro Beograd i KONTEKST.

_____________________________________________________

RIGHT TO HAVE A HOME!

Wednesday 27.05.2009 7pm

Artistic-activist action of solidarity supporting our neighbors from the settlement at Block 67, New Belgrade, Serbia


>> pictures 1, >> pictures 2

On Wednesday, 27.05.2009 at 19.00 will be held an artistic-activist solidarity meeting at Block 67 (in the settlement on the field near to the newly built street and Jurija Gagarina), in which will take part the inhabitants of the Roma settlement, non-governmental organizations and interested citizens.

A platform of solidarity will be formed through talks, speeches and video projections to support our neighbors that undergo dramatic events these days. Because of the irresponsible decisions of individual city officials and local businessmen their homes are being destroyed and their existence is endangered.

We call all non-governmental organizations, the broad cultural-artistic public and all people of good will to join this solidarity action and to show their willingness to state that the human rights of all people are equally important and that the defense of these rights is our responsibility as citizens. What we have in common is that we do care about each other – it is our human, cultural and political choice – in contrast to the government of Belgrade and Serbia that takes care exclusively about themselves, their interests and the interests of the big capital. We promote a positive image of Serbia showing the anti-racist, anti-fascist and intercultural face of Serbia.

In the talks will participate: Sonja Prodanović, Zoran Vasić, Nena Kostić, Staša Zajović, Snežana Tabački, Adam Šljivo and Rena Raedle and Vladan Jeremić will show a video about the recent events connected to the demolishing of homes at Block 67 in New Belgrade. Kontekst will show and give away posters of the campaign “III Land of Human Rights”.

The event is organized by: Žene u crnom, Demokratsko Udruženje Roma, Udruženje Roma „Oaza“, Biro Beograd and KONTEKST.Gostovanje i predstavljanje Creative Commons tima Srbije u prostorijama Resurs centra Leskovac

petak 13.03.2009. u 20h

Debata o intelektualnom vlasništvu i autorskim pravima je jedna od najzančajnijih debata u današnjem svetu. Creative Commons Srbija i Slobodnakultura.org su zaslužni da smo 15.decembra 2007. godine postali 43. zemlja koja je u svom pravnom sistemu dobila "Creative Commons" način licenciranja. Tada je publika imala priliku da u Doma omladine Beograda prisustvujete zanimljivoj kritičkoj debati posvećenoj pitanjima regulacije intelektualnog vlasništva i autorskih prava, kao i predstavljanje kreativne produkcije obajavljene pod CC licencama. Nakon ovoga usledio je i drugi Festival Slobodne kulture u Rexu, Domu omladine i Salonu MSUB koji je okupio goste iz celog sveta.

Predstavljanje Creative Commons tima Srbije u prostorijama Resurs centra Leskovac

Creative Commons tim iz Srbije (Vladimir Jerić Vlidi, Nevenka Antić i Vladan Jeremić) je imao je prilike da boravi u Japanu i da zvanično prikaže domaću Creative Commons muzičku i drugu produkciju na četvrtom globalnom iCommons samitu u Saporu. iCommons Summit 2008 je realizovan od 29. jula do 2. avgusta u Saporu, dvomilionskom glavnom gradu najsevernijeg ostrva Hokaido i istoimene perfekture, grada koji mnogi pamte kao domaćina Zimskih olimpijskih igara 1972. Biće reči o iskustvima lokalizacije Creative Commons licence i svetskoj mreži koja podržava Commons.

Organizacija: Progresivni centar Leskovac, Creative Commons Srbija

Podrška: Slobodna kultura, Resurs centar Leskovac, Ministarstvo kulture republike Srbije, Biro za kulturu i komunkaciju BeogradPresentation of biro beograd's projects with Roma community
at Helsinki City Museum
Friday 6.3.2009 2 - 4pm

Hakasalmen Huvila
Mannerheimintie 13 D, Helsinki

During the international exhibition on the past and present of Europe’s Roma at the Helsinki City Museum visual artists Vladan Jeremic (Serbia) and Rena Raedle (Germany) present Under the Bridge, the happening organized by them in Belgrade in December 2004 and recent projects connected to the Roma community in Serbia. The presentation will be followed by a discussion, joined by Kosovan researcher Sezgin Boynik and Ritva Creutz from the Helsinki Deaconess Institute’s Rom po drom -project.

International exhibition on the past and present of Europe’s Roma

Before the presentation there will be a guided tour of the current exhibition "Watch out, Gypsies! The History of a Misunderstanding”. The event is held in English and is free of charge.

We want to tank the Serbian Ministry of Culture, HIAP, Helsinki and the City Museum of Helsinki for kind support.

see pictures